Lõpueksamid

Ruusa Põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad:

eesti keel (kirjalik) – 28. mai 2021. a;
matemaatika (kirjalik) – 03. juuni 2021. a;
valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 09. juuni 2021. a;
Täpne informatsioon: https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/pohikooli-lopueksamid/pohikooli-lopueksamite-ajad/

2020/2021. õppeaasta tasemetööd ja nende toimumisajad.

II kooliastme tasemetööd
4. klassi õpilastele:

loodusõpetus: 23.-24. september 2020.
matemaatika: 30. september-01. oktoober 2020.

7. klassi õpilastele:

loodusõpetus: 21.-22. september 2020.
matemaatika: 28.-29. september 2020.

Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja tasemetööde ajad on antud haridus- ja teadusministri määrusega „Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2020/2021. õppeaastal“.

Vaata siit:https://www.riigiteataja.ee/akt/103072020026