Lõpueksamid

Ruusa Põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad:

eesti keel (kirjalik) – 3. juuni 2019. a;
matemaatika (kirjalik) – 10. juuni 2019. a;
valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2019. a;
valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2019. a.
Täpne informatsioon: https://www.riigiteataja.ee/akt/118052018004

2018/2019. õppeaasta tasemetööd ja nende toimumisajad.

I kooliastme tasemetööd
3. klassi õpilastele (paberil):

eesti keeles või vene õppekeelega koolides vene keeles: 8. mai 2019.
matemaatikas: 15. mai 2019.
II kooliastme tasemetööd
6. klassi õpilastele (elektrooniliselt):

eesti keeles või vene õppekeelega koolides eesti keeles teise keelena: 14. mai 2019.
matemaatikas: 21. mai 2019.
vene keeles (vene õppekeelega koolid) – 29. mai 2019.
Tasemetööde ajad on antud haridus- ja teadusministri määrusega „Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2018/2019. õppeaastal“.